சில முக்கிய அறிவியல் கருவிகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள்

0
98

சில முக்கிய அறிவியல் கருவிகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள்

அறிவியல்
கருவிகள்
பயன்பாடுகள்
அம்மீட்டர் (Ammeter): மின்னோட்டத்தின் வலிமையை அளக்க உதவுவது
அலிமோ மீட்டர் (Anemometer): காற்றின் வேகமும், வீசும் திசையும்
அளந்தறிய உதவும் காற்று வீச்சளவி.
ஆடியோ மீட்டர் (Audiometer): கேள்வித் திறனை அளக்க உதவும் கேளொலி அளவி.
ஆல்டி மீட்டர் (Altimeter): குத்துயரங்களை அளக்க உதவும் ஒரு
வகை சிறப்பு திரவமில்லா அழுத்தமானி.
எலக்ட்ரோ ஸ்கோப் (Electroscope): மின்னேற்றம் கண்டு துலக்க உதவும் மின்காட்டி
கம்யுடேட்டர் (Commutator): மின்னோட்டத் திசையை மாற்ற அல்லது திருப்ப உதவும் மின் திசை மாற்றி, டைனமோ இயந்திரத்தில் மாறு மின்னோட்டத்தை நேர்மின்னோட்டமாக மாற்றுவது.
கோலரி மீட்டர் (Calorimeter): நிறங்களின் தீவிரத்தை ஒப்புநோக்க
உதவும் நிற அளவி.
கலோரி மீட்டர் (Calorimeter): வெப்பத்தை அளக்க உதவும்
வெப்பமையளவி
கால்வனோ மீட்டர் (Galvanometer): மின்னோட்டத்தை அளக்க உதவும் நுண் மின்னளவி.
கிளினிக்கல் தெர்மோ மீட்டர் (Clinical Thermometer): மனித உடல் வெப்ப நிலையை அளக்க
உதவும் நோயறி வெப்ப அளவி
குரோனா மீட்டர் (Chronometer): கடல்பயணத்தில் தீர்க்கரேகை அளவை அறிந்து கொள்ள உதவும் கருவி போன்று துல்லியமாகக் கால அளவைக் காட்டும் கால அளவி.
சாலினோ மீட்டர் (Salinometer): உப்புக்கரைசல்களின் அடர்த்திகளை
அளப்பதன்மூலம் அவற்றின் கரைசல் செறிவைத் தீர்மானிக்க உதவும் ஒருவகை
திரவமானி (உப்புக்கரைசல் அளவி)
செய்ஸ்மோ கிராஃப் (Seismograph): நிலநடுக்க அதிர்ச்சிகளின் தீவிரத்தையும், தோற்றத்தையும் பதிவு செய்ய உதவும்
பூகம்ப அளவி
குவாட்ரண்ட்
(Quadrant):
பயண அமைப்பு முறையிலும்,
வானவியலிலும் குத்துயரங்களையும், கோணங்களையும் அளக்க உதவும் செங்குத்தளவி.
டிரான் சிஸ்டர் (Transistor): மின்னாற்றலை மிகைப்படுத்துவதுடன், வெப்ப அயன வால்வுகளின் பண்புகளும் கொண்டதோர் சிறு மின் கூறுப் பொருள்.
டெலி பிரிண்டர்
(Teleprinter):
தொலை தூர இடங்களுக்குத் தானியங்கி மூலம் செய்திகளை அனுப்பவும் ஏற்கவும், தகவல்களை அச்செழுதவும் உதவும் தொலை எழுதி.
டெலி மீட்டர் (Telemeter): வான்பயணத்தொலைவில் நிகழும்
நிகழ்வுகளைப்பதிவு செய்யும் கருவி (தொலை அளவி)
டெலஸ்கோப் (Telescope): தொலைதூரப் பொருட்களை பெருக்கிக்காட்டும் தொலை காட்டி.
டைனமோ (Dynamo): இயந்திர ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் கருவி
டைனமோ மீட்டர் (Dynamo meter): மின் திறனை அளக்க உதவும் மின்
திறனளவி.
தெர்மோஸ் கோப் (Thermoscope): வெப்பத்தால் ஒரு பொருளின் பருமனில்
ஏற்படும் அளவு மாற்றங்களைக் கொண்டு வெப்ப நிலை வேறுபாட்டைத் தோராயமாக அளக்க உதவும் வெப்பங்காட்டி
தெர்மோஸ் டாட் (Thermostat): ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையைத் தானாகவே ஒழுங்குபடுத்தும் கருவி (வெப்ப நிலைப்படுத்தி)
பாரோமீட்டர் (Barometer): வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்க
உதவும் காற்றழுத்த அளவி.
பிளான்டி மீட்டர் (Plantimeter): சமதளப்பரப்பளவைத் தொகுத்தளிக்க
உதவும் கருவி
பெரிஸ் கோப் (Periscope): நேரிடைக் கண்ணோட்டத்திற்குக் குறுக்கே தடையிருப்பின் காண் பவர் கண் மட்டத்திற்கும் மேலாக மறைந்திருக்கும் பொருட்களை கவனிக்க உதவுவது.
பைக்னோ மீட்டர் (Phknometer): நீர்மத்தின் அடர்த்தியையும், விரிவாக்கக் குணத்தையும் (Coefficient of Expansion):
அளக்க உதவும் அடர்வளவி.
பைனாகுலர்
(Binoculars):
தொலை தூரப் பொருட்களை பெருக்கி
இரு கண்களுக்கும் ஒரே சமயத்தில் காட்டும் இரட்டைத் தொலைகாட்டி
பைரோ மீட்டர் (Pyrometer): உயர்வெப்ப நிலைகளை அளக்க உதவும் கனல் அளவி.
மாக்னடோ மீட்டர் (Magneto Meter): காந்தத் திருப்புத் திறன்களையும் (Magnentic Moments), புலங்க ளையும் (Fields) ஒப்பு நோக்க உதவும் காந்த அளவி
மானோ மீட்டர் (Manometer): வளிமங்களின் அழுத்தத்தை அளக்க
உதவும் திரவ அழுத்த அளவி
மரீனர்ஸ் காம்பஸ் (Mariner’s Compass): முப்பத்தியிரண்டு திசைகளும்
குறிக்கப்பட்ட மாலுமித் திசை காட்டி
மைக்ரோ மீட்டர் (Micrometer): சிறுதொலைவுகள் மற்றும் கோணங்களைத்துல்லியமாக அளக்க உதவும் நுண்ணளவி.
மைக்ரோஸ் கோப் (Microscope): நுண்ணிய பொருட்களை பன்மடங்கு பெருக்கிக் காட்டும் நுண் காட்டி
ரிஃப்ராக்டோ மீட்டர் (Refractometer): ஒரு பொருளின் ஒளி விலகல் எண்ணினை அளக்க உதவும் விலகல் அளவி.
ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மோ மீட்டர்
(Resistance
Thermometer):
வெப்பத்தால் மின் கடத்திகளின் தடையில்
எழும் மாற்றங்களை அளப்பதன் மூலம் வெப்பநிலையைக் கண்டறிய உதவும் மின் தடை வெப்ப அளவி.
ரெயின்கேஜ்
(Raingauge):
மழைப்பொழிவை அளக்க உதவும் மழை அளவி.
ரேடியோ மைக்ரோ மீட்டர் (Radiomicro meter): வெப்பக்கதிர் வீச்சுக்களை அளக்க
உதவும் கதிரலை நுண் ணளவி
லாக்டோ மீட்டர் (Lactometer); பாலின் ஒப்பு அடர்த்தியை அளக்க
உதவுவது
வெர்னியர் (Vernier): அளவுகோலின் மிகக் குறைந்த அலகின்
உட்பகுப்புகளைச் சுத்தமாக அளக்க,
பிரதான அளவுகோலில் சறுக்கி நகரக் கூடிய நுண்ணளவுகோல்.
வோல்ட் மீட்டர்
(Voltmeter):
இருபுள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள
மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளக்க உதவும் மின்னழுத்த அளவி.
ஸ்டெதஸ்கோப்
(Stethoscope):
இதயத்தின் நாடித்துடிப்பை அளக்க
மருத்துவர் பயன்படுத்தும்
இதயத்துடிப்பளவி.
ஸ்பிக்மோ மானோ மீட்டர்
(Spygmomano Meter):
இரத்த அழுத்தத்தை அளக்க உதவும்
இரத்த அழுத்த அளவி.
ஸ்பிரிங் பாலன்ஸ் (Spring Balance): பொருளின் எடையை அளக்க உதவும் சுருள் தராசு.
ஸ்பெக்ட்ரோ மீட்டர்
(Spectrometer):
ஒளி விலகல் எண்களை மிக நுட்பமாக
அளந்தறிவதற்கு உகந்த வகையில் திறம்
படுத்தப்பட்ட ஒளியின் நிறமாலை அளவி.
ஸ்பெக்ட்ரோ ஸ்கோப்
(Spectroscope):
மின் காந்த அலைவரிசையைப் பிரித்து
பகுப்பாய்ந்து காட்டும் நிரல்மாலைகாட்டி.
ஸ்ஃபியரோ மீட்டர் (Spherometer): கோளக வடிவப் பொருட்களின் வளைவைத் துல்லியமாக அளக்க உதவும் கோள அளவி.
ஹைக்ரோ மீட்டர் (Hygrometer): வளிமண்டல ஒப்பு ஈரப்பத அளவி (relative
Humidity) அளந்திட உதவும் கருவி
ஹை க்ரோஸ் கோப் (Hygroscope): வளி மண்டல ஈரப்பதத்தின் அளவு
மாற்றங்களைக் கண்டறிய உதவும்
ஈரப்பதங்காட்டி
ஹைட்ரோஃபோன் (Hydrophone): நீருக்கடியில் பேசும் குரலைக் கேட்ட
உதவும் நீரொலி வாங்கி
ஹைட்ரோ மீட்டர் (Hydrometer): நீர்மங்களின் ஒப்பு அடர்த்தியை அளக்க உதவுவது.
இதையும் படிக்க:  6th Std TN Samacheer Kalvi NEW Books PDF Download:

இயற்பியல் விதிகளை PDF வடிவில் பெற இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

மனித உடல் அமைப்பு மற்றும் இயக்கம் PDF வடிவில் பெற இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள

முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளும் கண்டுபிடித்தவர்களையும் தெரிந்துக் கொள்ள இங்கே கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here